Không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu

Phí DV: 2.000đ/ngày (gia hạn theo ngày)