Việt Nam có bao nhiêu giảng viên trình độ tiến sĩ?

30/11/2017 08:42

Trong hơn 72.000 giảng viên đại học Việt Nam, số thạc sĩ là 43.000, tiến sĩ là 16.500.

Tag: #giảng viên trình độ tiến sĩ   #đại học Việt Nam   #tiến sĩ