Học

CỰU CHỦ TỊCH XÃ 45 TUỔI ĐẬU 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Với 18,5 điểm ba môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, chị Nguyễn Thị Minh - cựu chủ tịch xã 45 tuổi - đậu vào Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Huế.