TƯỞNG CHỈ LÀ BÀI TOÁN TIỂU HỌC, NHƯNG AI NẤY ĐỀU BÓ TAY: CHỌN 6 TỜ TIỀN VỚI 3 MỆNH GIÁ KHÁC NHAU SAO CHO TỔNG BẰNG 100.000 ĐỒNG

TƯỞNG CHỈ LÀ BÀI TOÁN TIỂU HỌC, NHƯNG AI NẤY ĐỀU BÓ TAY: CHỌN 6 TỜ TIỀN VỚI 3 MỆNH GIÁ KHÁC NHAU SAO CHO TỔNG BẰNG 100.000 ĐỒNG

Một số người cho rằng đây không phải bài toán bình thường mà thực ra là một câu đố mẹo.