Đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của Loan 'Cá', Tuấn 'Cá' ở Đồng Nai hoạt động như thế nào?

Phí DV: 2.000đ/ngày (gia hạn theo ngày) Đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của Loan 'Cá', Tuấn 'Cá' ở Đồng Nai hoạt động như thế nào?