Chính thức bãi nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng, cho sư Thích Thanh Toàn xả giới hoàn tục

09-10-2019 09:14

Theo Baodatviet.vn